TE Connectivity > Leiterplattenrelai...

 
RT423615

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
115VAC|mono|0.75VA|AgSnO

RT423730 - TE Connectivity
RT423730

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
230VAC|mono|0,75VA|AgSnO

RT424003

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
3VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424005 - TE Connectivity
RT424005

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
5VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424006 - TE Connectivity
RT424006

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
6VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424009 - TE Connectivity
RT424009

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
9VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424012 - TE Connectivity
RT424012

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
12VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424012R - TE Connectivity
RT424012R

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
12VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424012WG - TE Connectivity
RT424012WG

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
12VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424015

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
15VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424018

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
18VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424020

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
20VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424024 - TE Connectivity
RT424024

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424024F

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|400mW|AgNi9010

RT424024R - TE Connectivity
RT424024R

Print-5,0|2W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|400mW|AgNi9010