Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK01406 - Spitznagel
SPK01406

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=6V|EI 30/10,5|250mA

SPK0140606 - Spitznagel
SPK0140606

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 30/10,5|125mA

SPK014060670000 - Spitznagel
SPK014060670000

Printtrafo|1,5VA|2x115V
Sek.1/2=6V|EI 30/10,5|125mA

SPK01407000XXXX

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=7,5V|EI 30/10,5|200mA

SPK01407004XXXX

Printtrafo|1,5VA|24V
Sek.=7,5V|EI 30/10,5|200mA

SPK0140808 - Spitznagel
SPK0140808

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=8V|EI 30/10,5|94mA

SPK014080870000 - Spitznagel
SPK014080870000

Printtrafo|1,5VA|2x115V
Sek.1/2=8V|EI 30/10,5|94mA

SPK01409 - Spitznagel
SPK01409

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=9V|EI 30/10,5|167mA

SPK0140909 - Spitznagel
SPK0140909

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 30/10,5|83mA

SPK014090970000 - Spitznagel
SPK014090970000

Printtrafo|1,5VA|2x115V
Sek.1/2=9V|EI 30/10,5|83mA

SPK01412 - Spitznagel
SPK01412

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=12V|EI 30/10,5|125mA

SPK0141212 - Spitznagel
SPK0141212

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 30/10,5|63mA

SPK014121270000 - Spitznagel
SPK014121270000

Printtrafo|1,5VA|2x115V
Sek.1/2=12V|EI 30/10,5|63mA

SPK01415 - Spitznagel
SPK01415

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=15V|EI 30/10,5|100mA

SPK0141515 - Spitznagel
SPK0141515

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 30/10,5|50mA