Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK0042424 - Spitznagel
SPK0042424

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 30/5|10mA

SPK004242470000 - Spitznagel
SPK004242470000

Printtrafo|0,45VA|2x115V
Sek.1/2=24V|EI 30/5|10mA

SPK00504 - Spitznagel
SPK00504

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.=4V|EI 30/5|125mA

SPK00506 - Spitznagel
SPK00506

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.=6V|EI 30/5|83mA

SPK005060010000 - Spitznagel
SPK005060010000

Printtrafo|0,5VA|115V
Sek.=6V|EI 30/5|100mA

SPK0050606 - Spitznagel
SPK0050606

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 30/5|42mA

SPK00508 - Spitznagel
SPK00508

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.=8V|EI 30/5|63mA

SPK0050808 - Spitznagel
SPK0050808

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.1/2=8V|EI 30/5|31mA

SPK00509 - Spitznagel
SPK00509

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.=9V|EI 30/5|56mA

SPK005090010000 - Spitznagel
SPK005090010000

Printtrafo|0,5VA|115V
Sek.=9V|EI 30/5|67mA

SPK0050909 - Spitznagel
SPK0050909

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 30/5|28mA

SPK00512 - Spitznagel
SPK00512

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.=12V|EI 30/5|42mA

SPK005120010000 - Spitznagel
SPK005120010000

Printtrafo|0,5VA|115V
Sek.=12V|EI 30/5|50mA

SPK0051212 - Spitznagel
SPK0051212

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 30/5|21mA

SPK00515 - Spitznagel
SPK00515

Printtrafo|0,5VA|230V
Sek.=15V|EI 30/5|33mA