Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK00409 - Spitznagel
SPK00409

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.=9V|EI 30/5|50mA

SPK004090010000 - Spitznagel
SPK004090010000

Printtrafo|0,45VA|115V
Sek.=9V|EI 30/5|50mA

SPK0040909 - Spitznagel
SPK0040909

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 30/5|26mA

SPK004090970000 - Spitznagel
SPK004090970000

Printtrafo|0,45VA|2x115V
Sek.1/2=9V|EI 30/5|26mA

SPK00412 - Spitznagel
SPK00412

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.=12V|EI 30/5|38mA

SPK004120010000 - Spitznagel
SPK004120010000

Printtrafo|0,45VA|115V
Sek.=12V|EI 30/5|38mA

SPK0041212 - Spitznagel
SPK0041212

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 30/5|19mA

SPK004121270000 - Spitznagel
SPK004121270000

Printtrafo|0,45VA|2x115V
Sek.1/2=12V|EI 30/5|19mA

SPK00415 - Spitznagel
SPK00415

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.=15V|EI 30/5|30mA

SPK0041515 - Spitznagel
SPK0041515

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 30/5|15mA

SPK004151570000 - Spitznagel
SPK004151570000

Printtrafo|0,45VA|2x115V
Sek.1/2=15V|EI 30/5|15mA

SPK00418 - Spitznagel
SPK00418

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.=18V|EI 30/5|25mA

SPK0041818 - Spitznagel
SPK0041818

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 30/5|13mA

SPK004181870000 - Spitznagel
SPK004181870000

Printtrafo|0,45VA|2x115V
Sek.1/2=18V|EI 30/5|13mA

SPK00424 - Spitznagel
SPK00424

Printtrafo|0,45VA|230V
Sek.=24V|EI 30/5|19mA