Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK0602424 - Spitznagel
SPK0602424

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 42/15|115mA

SPK060242470000 - Spitznagel
SPK060242470000

Printtrafo|5,5VA|2x115V
Sek.1/2=24V|EI 42/15|115mA

SPK080000092467

Printtrafo|20VA|230V
Sek.=110V|EI 48/16|87mA

SPK08000009XXXX

Printtrafo|20VA|230V
Sek.=115V|EI 48/16|87mA

SPK08006 - Spitznagel
SPK08006

Printtrafo|10VA|230V
Sek.=6V|EI 48/16|1667mA

SPK0800606 - Spitznagel
SPK0800606

Printtrafo|10VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 48/16|833mA

SPK08009 - Spitznagel
SPK08009

Printtrafo|10VA|230V
Sek.=9V|EI 48/16|1111mA

SPK0800909 - Spitznagel
SPK0800909

Printtrafo|10VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 48/16|556mA

SPK08012 - Spitznagel
SPK08012

Printtrafo|10VA|230V
Sek.=12V|EI 48/16|833mA

SPK0801212 - Spitznagel
SPK0801212

Printtrafo|8VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 48/16|417mA

SPK08015 - Spitznagel
SPK08015

Printtrafo|10VA|230V
Sek.=15V|EI 48/16|667mA

SPK0801515 - Spitznagel
SPK0801515

Printtrafo|10VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 48/16|333mA

SPK08018 - Spitznagel
SPK08018

Printtrafo|10VA|230V
Sek.=18V|EI 48/16|556mA

SPK08018000XXXX - Spitznagel
SPK08018000XXXX

Printtrafo|10VA|230V
Sek.=18V|EI 48/16,8|555mA

SPK0801818 - Spitznagel
SPK0801818

Printtrafo|10VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 48/16|278mA