Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK060080010000 - Spitznagel
SPK060080010000

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=8V|EI 42/15|688mA

SPK06009 - Spitznagel
SPK06009

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=9V|EI 42/15|611mA

SPK0600909 - Spitznagel
SPK0600909

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 42/15|306mA

SPK060090970000 - Spitznagel
SPK060090970000

Printtrafo|5,5VA|2x115V
Sek.1/2=9V|EI 42/15|306mA

SPK06012 - Spitznagel
SPK06012

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=12V|EI 42/15|458mA

SPK060120010000 - Spitznagel
SPK060120010000

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=12V|EI 42/15|458mA

SPK0601212 - Spitznagel
SPK0601212

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 42/15|229mA

SPK060121270000 - Spitznagel
SPK060121270000

Printtrafo|5,5VA|2x115V
Sek.1/2=12V|EI 42/15|229mA

SPK06015 - Spitznagel
SPK06015

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=15V|EI 42/15|367mA

SPK0601515 - Spitznagel
SPK0601515

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 42/15|183mA

SPK060151570000 - Spitznagel
SPK060151570000

Printtrafo|5,5VA|2x115V
Sek.1/2=15V|EI 42/15|183mA

SPK06018 - Spitznagel
SPK06018

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=18V|EI 42/15|306mA

SPK0601818 - Spitznagel
SPK0601818

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 42/15|153mA

SPK060181870000 - Spitznagel
SPK060181870000

Printtrafo|5,5VA|2x115V
Sek.1/2=18V|EI 42/15|153mA

SPK06024 - Spitznagel
SPK06024

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=24V|EI 42/15|229mA