Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK0551212 - Spitznagel
SPK0551212

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 42/14,8|229mA

SPK05515 - Spitznagel
SPK05515

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=15V|EI 42/14,8|367mA

SPK0551515 - Spitznagel
SPK0551515

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 42/14,8|183mA

SPK05518 - Spitznagel
SPK05518

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=18V|EI 42/14,8|306mA

SPK0551818 - Spitznagel
SPK0551818

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 42/14,8|153mA

SPK05524 - Spitznagel
SPK05524

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=24V|EI 42/14,8|229mA

SPK0552424 - Spitznagel
SPK0552424

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 42/14,8|155mA

SPK06004 - Spitznagel
SPK06004

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=4V|EI 42/15|1375mA

SPK0600404 - Spitznagel
SPK0600404

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=4V|EI 42/15|688mA

SPK060040470000 - Spitznagel
SPK060040470000

Printtrafo|5,5VA|2x115V
Sek.1/2=4V|EI 42/15|688mA

SPK06006 - Spitznagel
SPK06006

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=6V|EI 42/15|917mA

SPK060060010000 - Spitznagel
SPK060060010000

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.=6V|EI 42/15|917mA

SPK0600606 - Spitznagel
SPK0600606

Printtrafo|5,5VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 42/15|458mA

SPK060060670000 - Spitznagel
SPK060060670000

Printtrafo|5,5VA|2x115V
Sek.1/2=6V|EI 42/15|458mA

SPK060070091943

Printtrafo|5,5VA|