Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK040040470000 - Spitznagel
SPK040040470000

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=4V|EI 38/13|475mA

SPK04006 - Spitznagel
SPK04006

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=6V|EI 38/13|633mA

SPK040060010000 - Spitznagel
SPK040060010000

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=6V|EI 38/13|717mA

SPK0400606 - Spitznagel
SPK0400606

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 38/13|317mA

SPK040060670000 - Spitznagel
SPK040060670000

Printtrafo|3,8VA|2x115V
Sek.1/2=6V|EI 38/13|317mA

SPK040080010000 - Spitznagel
SPK040080010000

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=8V|EI 38/13|538mA

SPK04009 - Spitznagel
SPK04009

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=9V|EI 38/13|422mA

SPK0400909 - Spitznagel
SPK0400909

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 38/13|211mA

SPK040090970000 - Spitznagel
SPK040090970000

Printtrafo|3,8VA|2x115V
Sek.1/2=9V|EI 38/13|211mA

SPK04012 - Spitznagel
SPK04012

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=12V|EI 38/13|317mA

SPK040120010000 - Spitznagel
SPK040120010000

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=12V|EI 38/13|358mA

SPK0401212 - Spitznagel
SPK0401212

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 38/13|158mA

SPK040121270000 - Spitznagel
SPK040121270000

Printtrafo|3,8VA|2x115V
Sek.1/2=12V|EI 38/13|158mA

SPK04015 - Spitznagel
SPK04015

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=15V|EI 38/13|253mA

SPK0401515 - Spitznagel
SPK0401515

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 38/13|127mA