Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK0380404 - Spitznagel
SPK0380404

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=4V|EI 38/13,6|475mA

SPK03806 - Spitznagel
SPK03806

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=6V|EI 38/13,6|633mA

SPK0380606 - Spitznagel
SPK0380606

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 38/13,6|317mA

SPK03809 - Spitznagel
SPK03809

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=9V|EI 38/13,6|422mA

SPK0380909 - Spitznagel
SPK0380909

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 38/13,6|211mA

SPK03812 - Spitznagel
SPK03812

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=12V|EI 38/13,6|317mA

SPK0381212 - Spitznagel
SPK0381212

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 38/13,6|158mA

SPK03815 - Spitznagel
SPK03815

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=15V|EI 38/13,6|253mA

SPK0381515 - Spitznagel
SPK0381515

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 38/13,6|127mA

SPK03818 - Spitznagel
SPK03818

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=18V|EI 38/13,6|211mA

SPK0381818 - Spitznagel
SPK0381818

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 38/13,6|106mA

SPK03824 - Spitznagel
SPK03824

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=24V|EI 38/13,6|158mA

SPK0382424 - Spitznagel
SPK0382424

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 38/13,6|80mA

SPK04004 - Spitznagel
SPK04004

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=4V|EI 38/13|950mA

SPK0400404 - Spitznagel
SPK0400404

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.1/2=4V|EI 38/13|475mA