Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK0310909 - Spitznagel
SPK0310909

Printtrafo|3VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 30/18|167mA

SPK03112 - Spitznagel
SPK03112

Printtrafo|3VA|230V
Sek.=12V|EI 30/18|250mA

SPK031120010000 - Spitznagel
SPK031120010000

Printtrafo|3VA|115V
Sek.=12V|EI 30/18|225mA

SPK0311212 - Spitznagel
SPK0311212

Printtrafo|3VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 30/18|125mA

SPK03115 - Spitznagel
SPK03115

Printtrafo|3VA|230V
Sek.=15V|EI 30/18|200mA

SPK031150002398

Printtrafo|3VA|230V
Sek.=15V|EI 30/18|200mA

SPK03115000XXXX - Spitznagel
SPK03115000XXXX

Printtrafo|3VA|230V
Sek.=15V|EI 30/18|200mA

SPK0311515 - Spitznagel
SPK0311515

Printtrafo|3VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 30/18|100mA

SPK03118 - Spitznagel
SPK03118

Printtrafo|3VA|230V
Sek.=18V|EI 30/18|167mA

SPK0311818 - Spitznagel
SPK0311818

Printtrafo|3VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 30/18|83mA

SPK03124 - Spitznagel
SPK03124

Printtrafo|3VA|230V
Sek.=24V|EI 30/18|125mA

SPK0312424 - Spitznagel
SPK0312424

Printtrafo|3VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 30/18|63mA

SPK032190032365

Printtrafo|4VA|400V
Sek.=19V|EI 30/23|210mA

SPK03219003XXXX - Spitznagel
SPK03219003XXXX

Printtrafo|4VA|400V
Sek.=19V|EI 30/23|210mA

SPK03804 - Spitznagel
SPK03804

Printtrafo|3,8VA|230V
Sek.=4V|EI 38/13,6|950mA