Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK0301212 - Spitznagel
SPK0301212

Printtrafo|2,5VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 30/15,5|104mA

SPK03015 - Spitznagel
SPK03015

Printtrafo|2,5VA|230V
Sek.=15V|EI 30/15,5|167mA

SPK0301515 - Spitznagel
SPK0301515

Printtrafo|2,5VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 30/15,5|83mA

SPK03018 - Spitznagel
SPK03018

Printtrafo|2,5VA|230V
Sek.=18V|EI 30/15,5|139mA

SPK0301818 - Spitznagel
SPK0301818

Printtrafo|2,5VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 30/15,5|69mA

SPK03024 - Spitznagel
SPK03024

Printtrafo|2,5VA|230V
Sek.=24V|EI 30/15,5|104mA

SPK0302424 - Spitznagel
SPK0302424

Printtrafo|2,5VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 30/15,5|52mA

SPK030242401550 - Spitznagel
SPK030242401550

Printtrafo|1,1VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 30/15,5|46mA

SPK03106 - Spitznagel
SPK03106

Printtrafo|3VA|230V
Sek.=6V|EI 30/18|500mA

SPK031060010000 - Spitznagel
SPK031060010000

Printtrafo|3VA|115V
Sek.=6V|EI 30/18|450mA

SPK0310606 - Spitznagel
SPK0310606

Printtrafo|3VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 30/18|250mA

SPK03108 - Spitznagel
SPK03108

Printtrafo|3VA|230V
Sek.=8V|EI 30/18|375mA

SPK0310808 - Spitznagel
SPK0310808

Printtrafo|3VA|230V
Sek.1/2=8V|EI 30/18|188mA

SPK03109 - Spitznagel
SPK03109

Printtrafo|3VA|230V
Sek.=9V|EI 30/18|333mA

SPK031090010000 - Spitznagel
SPK031090010000

Printtrafo|3VA|115V
Sek.=9V|EI 30/18|300mA