Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK01806 - Spitznagel
SPK01806

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.=6V|EI 30/12,5|300mA

SPK0180606 - Spitznagel
SPK0180606

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 30/12,5|150mA

SPK018060670000 - Spitznagel
SPK018060670000

Printtrafo|1,8VA|2x115V
Sek.1/2=6V|EI 30/12,5|150mA

SPK018080870000 - Spitznagel
SPK018080870000

Printtrafo|1,8VA|2x115V
Sek.1/2=8V|EI 30/12,5|113mA

SPK01809 - Spitznagel
SPK01809

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.=9V|EI 30/12,5|200mA

SPK0180909 - Spitznagel
SPK0180909

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 30/12,5|100mA

SPK018090970000 - Spitznagel
SPK018090970000

Printtrafo|1,8VA|2x115V
Sek.1/2=9V|EI 30/12,5|100mA

SPK01812 - Spitznagel
SPK01812

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.=12V|EI 30/12,5|150mA

SPK0181212 - Spitznagel
SPK0181212

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 30/12,5|75mA

SPK018121270000 - Spitznagel
SPK018121270000

Printtrafo|1,8VA|2x115V
Sek.1/2=12V|EI 30/12,5|75mA

SPK01815 - Spitznagel
SPK01815

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.=15V|EI 30/12,5|120mA

SPK0181515 - Spitznagel
SPK0181515

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 30/12,5|60mA

SPK018151570000 - Spitznagel
SPK018151570000

Printtrafo|1,8VA|2x115V
Sek.1/2=15V|EI 30/12,5|60mA

SPK01818 - Spitznagel
SPK01818

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.=18V|EI 30/12,5|100mA

SPK0181818 - Spitznagel
SPK0181818

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 30/12,5|50mA