Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK015090010000 - Spitznagel
SPK015090010000

Printtrafo|1,5VA|115V
Sek.=8V|EI 30/10,5|188mA

SPK01512 - Spitznagel
SPK01512

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=12V|EI 30/10,5|125mA

SPK015120010000 - Spitznagel
SPK015120010000

Printtrafo|1,5VA|115V
Sek.=12V|EI 30/10,5|125mA

SPK01512009XXXX

Printtrafo|1,0VA|230V
Sek.=12V|EI 30/10,5|125mA

SPK0151212 - Spitznagel
SPK0151212

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 30/10,5|63mA

SPK01515 - Spitznagel
SPK01515

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=15V|EI 30/10,5|100mA

SPK01515009XXXX

Printtrafo|1,0VA|230V
Sek.=15V|EI 30/10,5|125mA

SPK0151515 - Spitznagel
SPK0151515

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 30/10,5|50mA

SPK01518 - Spitznagel
SPK01518

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=18V|EI 30/10,5|83mA

SPK0151818 - Spitznagel
SPK0151818

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 30/10,5|42mA

SPK01524 - Spitznagel
SPK01524

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=24V|EI 30/10,5|63mA

SPK0152424 - Spitznagel
SPK0152424

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 30/10,5|31mA

SPK01804 - Spitznagel
SPK01804

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.=4V|EI 30/12,5|450mA

SPK0180404 - Spitznagel
SPK0180404

Printtrafo|1,8VA|230V
Sek.1/2=4V|EI 30/12,5|225mA

SPK018040470000 - Spitznagel
SPK018040470000

Printtrafo|1,8VA|2x115V
Sek.1/2=4V|EI 30/12,5|225mA