Schrack Technik > Schrack

 
LI552123

FlexLED Roll RGB, 24V,
41W, 5m, 48LED/m

LI552127

FlexLED Roll 24V, 20W,
blau, 5m, 60LED/m

LI552131

FlexLED Roll 24V, 15W,
5700K, 1m, 60LED/m

LI552132

FlexLED Roll 24V, 15W,
3000K, 1m, 60LED/m

LI552141

FlexLED Roll 24V, 40W,
5700K, 3m, 60LED/m

LI552142

FlexLED Roll 24V, 40W,
3000K, 3m, 60LED/m

LI552211

IP FlexLED Roll, 12V,
12W, 5700K, 3m, IP55, 60LED/

LI552212

IP FlexLED Roll, 12V,
12W, 3000K, 3m, IP55, 60LED/

LI552213

IP FlexLED Roll RGB,
12V, 21W, 3m, IP55, 36LED/m

LI552221

IP FlexLED Roll, 12V,
20W, 5700K, 5m, IP55, 60LED/

LI552222

IP FlexLED Roll, 12V,
20W, 3000K, 5m, IP55, 60LED/

LI552223

IP FlexLED Roll RGB,
12V, 35W, 5m, IP55, 36LED/m

LI552263

IP FlexLED Roll 24V,
15W, 3000K, 3m, IP55, 60LED/

LI552265

IP FlexLED Roll 24V,
15W, 5000K, 3m, IP55, 60LED/

LI552269

IP FlexLED Roll RGB
24V, 30W, 3m, IP55, 48LED/m