Schrack Technik > Schrack

 
LI552071

FlexLED Roll Pro 12V,
30W, 5700K, 3m, 60LED/m

LI552072

FlexLED Roll Pro 12V,
30W, 3000K, 3m, 60LED/m

LI552100

FlexLED Roll 24V, 5W,
2700K, 1m, 60 LED/m

LI552101

FlexLED Roll 24V, 5W,
5700K, 1m, 60 LED/m

LI552102

FlexLED Roll 24V, 5W,
3000K, 1m, 60 LED/m

LI552103

FlexLED Roll RGB, 24V,
10W, 1m, 48LED/m

LI552107

FlexLED Roll 24V, 5W,
blau, 1m, 60 LED/m

LI552110

FlexLED Roll 24V, 14W,
2700K, 3m, 60 LED/m

LI552111

FlexLED Roll 24V, 14W,
5700K, 3m, 60 LED/m

LI552112

FlexLED Roll 24V, 14W,
3000K, 3m, 60 LED/m

LI552113

FlexLED Roll RGB, 24V,
30W, 3m, 48LED/m

LI552117

FlexLED Roll 24V, 14W,
blau, 3m, 60LED/m

LI552120

FlexLED Roll 20V, 25W,
2700K, 5m, 60 LED/m

LI552121

FlexLED Roll 24V, 20W,
5700K, 5m, 60 LED/m

LI552122

FlexLED Roll 24V, 20W,
3000K, 5m, 60 LED/m