Schrack Technik > Installationstechn...

 
MC416233TT

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 50kA, 1600A

MC416242

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 50kA, 1600A

MC416242A

Leistungss. Type AE,4-polig,5
inkl.Ausfahreinsatz

MC416243

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA, 1600A

MC416243A

Leistungss. Type VE,4-polig,5
inkl.Ausfahreinsatz

MC416243R

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA, 1600/1000

MC416332

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 85kA, 1600A

MC416332A

Leistungss. Type AE,3-polig,
85kA, 1600A inkl.Ausfahreins

MC416333

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 85kA, 1600A

MC416333A

Leistungss. Type VE,3-polig,
85kA, 1600A inkl.Ausfahreins

MC416342

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 85kA, 1600A

MC416342A

Leistungss. Type AE,4-polig,
85kA, 1600A inkl.Ausfahreins

MC416343

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 85kA, 1600A

MC416343A

Leistungss. Type VE,4-polig,
85kA, 1600A inkl.Ausfahreins

MC455237

Leistungsschalter Type
ME, 3-polig, 50kA, 550A