Schrack Technik > Installationstechn...

 
MC412232

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 50kA, 1250A

MC412232A

Leistungss. Type AE,3-polig,5
inkl.Ausfahreinsatz

MC412233

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 50kA, 1250A

MC412233A

Leistungss. Type VE,3-polig,5
inkl.Ausfahreinsatz

MC412233TT

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 50kA, 1250A

MC412242

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 50kA, 1250A

MC412242A

Leistungss. Type AE,4-polig,5
inkl.Ausfahreinsatz

MC412243

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA, 1250A

MC412243A

Leistungss. Type VE,4-polig,
50kA, 1250A inkl.Ausfahreins

MC412243R

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA, 1250A/800

MC412332

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 85kA, 1250A

MC412332A

Leistungss. Type AE,3-polig,
85kA, 1250A inkl.Ausfahreins

MC412333

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 85kA, 1250A

MC412333A

Leistungss. Type VE,3-polig,
85kA, 1250A inkl.Ausfahreins

MC412342

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 85kA, 1250A