Hongfa > Steckrelais

 
HF46FG12HS1T310 - Hongfa
HF46FG12HS1T310

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG12HS1T610 - Hongfa
HF46FG12HS1T610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG12HS1TF - Hongfa
HF46FG12HS1TF

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO² HTV

HF46FG12HS1TG - Hongfa
HF46FG12HS1TG

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG18H1T335 - Hongfa
HF46FG18H1T335

Print-|1S|EK|10A/250VAC
18VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG18HS1 - Hongfa
HF46FG18HS1

Print-|1S|EK|10A/250VAC
18VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG18HS1T610 - Hongfa
HF46FG18HS1T610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
18VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG24H1 - Hongfa
HF46FG24H1

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG24H1335 - Hongfa
HF46FG24H1335

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG24H1T - Hongfa
HF46FG24H1T

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG24H1T610 - Hongfa
HF46FG24H1T610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG24H2335 - Hongfa
HF46FG24H2335

Print-3,5|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG24H2610 - Hongfa
HF46FG24H2610

Print-3,5|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG24HS1 - Hongfa
HF46FG24HS1

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG24HS1310 - Hongfa
HF46FG24HS1310

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgNi