Hongfa > Steckrelais

 
HF46FG12H1335 - Hongfa
HF46FG12H1335

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG12H1610 - Hongfa
HF46FG12H1610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG12H1F - Hongfa
HF46FG12H1F

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG12H1F335 - Hongfa
HF46FG12H1F335

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG12H1T - Hongfa
HF46FG12H1T

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG12H1T610 - Hongfa
HF46FG12H1T610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG12H1TF335 - Hongfa
HF46FG12H1TF335

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG12H2T335 - Hongfa
HF46FG12H2T335

Print-3,5|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG12HS1 - Hongfa
HF46FG12HS1

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG12HS1310 - Hongfa
HF46FG12HS1310

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG12HS1335 - Hongfa
HF46FG12HS1335

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG12HS1610 - Hongfa
HF46FG12HS1610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG12HS1F - Hongfa
HF46FG12HS1F

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG12HS1G

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi+HTV

HF46FG12HS1T - Hongfa
HF46FG12HS1T

Print-|1S|EK|10A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²