Hongfa > Steckrelais

 
HF46F12H1610 - Hongfa
HF46F12H1610

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46F12H1F - Hongfa
HF46F12H1F

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46F12H1F335 - Hongfa
HF46F12H1F335

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46F12H1GF335 - Hongfa
HF46F12H1GF335

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46F12H1T - Hongfa
HF46F12H1T

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46F12H1T335 - Hongfa
HF46F12H1T335

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46F12H1T610 - Hongfa
HF46F12H1T610

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46F12H1TF - Hongfa
HF46F12H1TF

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46F12H1TF335 - Hongfa
HF46F12H1TF335

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46F12H2335 - Hongfa
HF46F12H2335

Print-3,5|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46F12H2610 - Hongfa
HF46F12H2610

Print-3,5|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46F12H2F335 - Hongfa
HF46F12H2F335

Print-3,5|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46F12H2T - Hongfa
HF46F12H2T

Print-3,5|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46F12HS1 - Hongfa
HF46F12HS1

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi

HF46F12HS1310 - Hongfa
HF46F12HS1310

Print-|1S|EK|5A/250VAC
12VDC|mono|200mW|AgNi