Hongfa > Steckrelais

 
HF32FG048HT - Hongfa
HF32FG048HT

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
48VDC|mono|450mW|AgNi

HF33F005HLT - Hongfa
HF33F005HLT

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF33F005HSL3 - Hongfa
HF33F005HSL3

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|200mW|AgNi

HF33F005HSLT - Hongfa
HF33F005HSLT

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF33F005HSLTF - Hongfa
HF33F005HSLTF

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF33F005Z3 - Hongfa
HF33F005Z3

Print-2,5|1W|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|450mW|AgNi

HF33F005ZS3 - Hongfa
HF33F005ZS3

Print-2,5|1W|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|450mW|AgNi

HF33F005ZST - Hongfa
HF33F005ZST

Print-2,5|1W|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|450mW|AgSnO²

HF33F005ZT - Hongfa
HF33F005ZT

Print-2,5|1W|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|450mW|AgNi

HF33F006HL3 - Hongfa
HF33F006HL3

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|200mW|AgNi

HF33F006HL3610 - Hongfa
HF33F006HL3610

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
6VDC|mono|200mW|AgNi

HF33F006HLT610 - Hongfa
HF33F006HLT610

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
6VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF33F006HSL3 - Hongfa
HF33F006HSL3

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
6VDC|mono|200mW|AgNi

HF33F006HSLT - Hongfa
HF33F006HSLT

Print-2,5|1S|EK|5A/250VAC
6VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF33F006Z3 - Hongfa
HF33F006Z3

Print-2,5|1W|EK|5A/250VAC
6VDC|mono|450mW|AgNi