Hongfa > Steckrelais

 
HF118F0241HS5G - Hongfa
HF118F0241HS5G

Print-5,0|1S|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgNi HTV

HF118F0241HS5T - Hongfa
HF118F0241HS5T

Print-5,0|1S|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO²

HF118F0241HS5TG - Hongfa
HF118F0241HS5TG

Print-5,0|1S|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgNi HTV

HF118F0241Z1 - Hongfa
HF118F0241Z1

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO²

HF118F0241Z1136 - Hongfa
HF118F0241Z1136

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO²

HF118F0241Z1G - Hongfa
HF118F0241Z1G

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgNi HTV

HF118F0241Z1T - Hongfa
HF118F0241Z1T

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO²

HF118F0241Z1T054 - Hongfa
HF118F0241Z1T054

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO²

HF118F0241Z1T136 - Hongfa
HF118F0241Z1T136

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO²

HF118F0241Z1T335 - Hongfa
HF118F0241Z1T335

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO²

HF118F0241ZS1 - Hongfa
HF118F0241ZS1

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO²

HF118F0241ZS1136 - Hongfa
HF118F0241ZS1136

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO²

HF118F0241ZS1G - Hongfa
HF118F0241ZS1G

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
 

HF118F0241ZS1TG - Hongfa
HF118F0241ZS1TG

Print-3,2|1W|EK|8A/250VAC
24VDC|mono|290mW|AgSnO² HTV

HF118F0481HS1G - Hongfa
HF118F0481HS1G

Print-3,2|1S|EK|8A/250VAC
48VDC|mono|290mW|AgNi HTV