Hongfa > Signalrelais

 
HFD27015H - Hongfa
HFD27015H

Print-2,5|2W|EK|2A/250VDC
15VDC|mono|150mW|AgNi HTV

HFD27024H - Hongfa
HFD27024H

Print-2,5|2W|EK|2A/250VDC
24VDC|mono|150mW|AgNi HTV

HFD27024H051 - Hongfa
HFD27024H051

Print-2,5|2W|EK|2A/250VDC
24VDC|mono|150mW|AgNi HTV

HFD27048M - Hongfa
HFD27048M

Print-2,5|2W|EK|2A/250VDC
48VDC|mono|580mW|AgNi HTV

HFD27048S - Hongfa
HFD27048S

Print-2,5|2W|EK|2A/250VDC
48VDC|mono|200mW|AgNi HTV

HFD3005 - Hongfa
HFD3005

Print-2,5|2W|EK|4A/250VAC
5VDC|mono|140mW|AgNi HTV

HFD3005L1 - Hongfa
HFD3005L1

Print-2,5|2W|EK|4A/250VAC
5VDC|bi1W|100mW|AgNi HTV

HFD3005L1S - Hongfa
HFD3005L1S

SMD-2,5|2W|EK|4A/250VAC
5VDC|bi1W|100mW|AgNi HTV

HFD3012L2 - Hongfa
HFD3012L2

Print-2,5|2W|EK|4A/250VAC
12VDC|bi2W|200mW|AgNi HTV

HFD3024L2 - Hongfa
HFD3024L2

Print-2,5|2W|EK|4A/250VAC
24VDC|bi2W|200mW|AgNi HTV

HFD3112 - Hongfa
HFD3112

Print-2,5|2W|EK|1A/250VDC
12VDC|mono|140mW|AgNi HTV

HFD3112L1 - Hongfa
HFD3112L1

Print-2,5|2W|EK|1A/250VDC
12VDC|bi1W|100mW|AgNi HTV

HFD3112L1S - Hongfa
HFD3112L1S

SMD-2,5|2W|EK|2A/250VAC
12VDC|bi1W|100mW|AgNi HTV

HFD3112L2 - Hongfa
HFD3112L2

Print-2,5|2W|EK|1A/250VDC
12VDC|bi2W|200mW|AgNi HTV

HFD3112L2S - Hongfa
HFD3112L2S

SMD-2,5|2W|EK|1A/250VDC
12VDC|bi2W|200mW|AgNi HTV