Hongfa > Signalrelais

 
HFD445 - Hongfa
HFD445

Print-5,0|2W|EK|2A/250VDC
4,5VDC|mono|140mW|Ag HTV

HFD445LS - Hongfa
HFD445LS

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
4,5VDC|bi1W|100mW|Ag HTV

HFD445LS1R - Hongfa
HFD445LS1R

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
4,5VDC|bi1W|100mW|Ag HTV

HFD445S - Hongfa
HFD445S

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
4,5VDC|mono|140mW|Ag HTV

HFD445S1R - Hongfa
HFD445S1R

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
4,5VDC|mono|140mW|Ag HTV

HFD445SR - Hongfa
HFD445SR

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
4,5VDC|mono|140mW|Ag HTV

HFD45 - Hongfa
HFD45

Print-5,0|2W|EK|2A/250VDC
5VDC|mono|140mW|Ag HTV

HFD45L - Hongfa
HFD45L

Print-5,0|2W|EK|2A/250VDC
5VDC|bi1W|100mW|Ag HTV

HFD45LS - Hongfa
HFD45LS

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
5VDC|bi1W|100mW|Ag HTV

HFD45LS1R - Hongfa
HFD45LS1R

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
5VDC|bi1W|100mW|Ag HTV

HFD45LSR - Hongfa
HFD45LSR

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
5VDC|bi1W|100mW|Ag HTV

HFD45S - Hongfa
HFD45S

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
5VDC|mono|140mW|Ag HTV

HFD45S1 - Hongfa
HFD45S1

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
5VDC|mono|140mW|Ag HTV

HFD45S1R - Hongfa
HFD45S1R

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
5VDC|mono|140mW|Ag HTV

HFD45SR - Hongfa
HFD45SR

SMD-|2W|EK|2A/250VDC
5VDC|mono|140mW|Ag HTV