Spitznagel > Flachtransformatoren

 
SPF01306 - Spitznagel
SPF01306

Flachtrafo|1VA|230V
Sek.=6V|UI 21/7|166mA

SPF01308 - Spitznagel
SPF01308

Flachtrafo|1VA|230V
Sek.=8V|UI 21/7|125mA

SPF01309 - Spitznagel
SPF01309

Flachtrafo|1VA|230V
Sek.=9V|UI 21/7|111mA

SPF01312 - Spitznagel
SPF01312

Flachtrafo|1VA|230V
Sek.=12V|UI 21/7|83mA

SPF01315 - Spitznagel
SPF01315

Flachtrafo|1VA|230V
Sek.=15V|UI 21/7|67mA

SPF01318 - Spitznagel
SPF01318

Flachtrafo|1VA|230V
Sek.=18V|UI 21/7|56mA

SPF01321000XXXX

Flachtrafo|0,8VA|230V
Sek.=21V|UI 21/7|38mA

SPF013210042500

Flachtrafo|0,8VA|24V
Sek.=21V|UI 21/7|38mA

SPF01321004XXXX

Flachtrafo|0,8VA|24V
Sek.=21V|UI 21/7|38mA

SPF01324 - Spitznagel
SPF01324

Flachtrafo|1VA|230V
Sek.=24V|UI 21/7|42mA

SPF0330404 - Spitznagel
SPF0330404

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 30/5|375mA

SPF0330606 - Spitznagel
SPF0330606

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 30/5|250mA

SPF0330808 - Spitznagel
SPF0330808

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 30/5|188mA

SPF0330909 - Spitznagel
SPF0330909

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 30/5|167mA

SPF0331212 - Spitznagel
SPF0331212

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 30/5|125mA